اصطلاحات تعاریف مفاهیم قانون بیمه شخص ثالث

چاپ

اصطلاحات تعاریف قانون بیمه شخص ثالث ایران

اصطلاحات قانون بیمه شخص ثالث اصطلاحات قانون بیمه شخص ثالث بخش اول قانون بیمه شخص ثالث شامل کلیات قانون بیمه شخص ثالث است،تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در این قانون از جمله خسارت بدنی ،خسارت مالی ، حوادث ، شخص ثالث ،صندوق ، وسیله نقلیه ، بیمه مرکزی و راهنمایی و رانندگی را توصیف می کند،این بخش شامل هفت ماده می باشد اصطلاحات تعاریف مفاهیم قانون بیمه شخص ثالث بخش اول اصطلاحات تعاریف و مفاهیم قانون بیمه شخص ثالث بخش اول قانون بیمه شخص ثالث: این بخش شامل کلیات قانون بیمه شخص ثالث است،تعاریف و مفاهیم و اصطلاحات بکار رفته در این قانون از جمله خسارت بدنی ،خسارت مالی ، حوادث ، شخص ثالث ،صندوق ، وسیله نقلیه ، بیمه مرکزی و راهنمایی و رانندگی را توصیف می کند،این بخش شامل هفت ماده می باشد بخش نخست ـ كلياتماده ۱ ـ اصطلاحات به كار برده شده در اين قانون، داراي معاني به شرح زير است:الف ـ خسارت بدني: هر نوع ديه يا ارش ناشي از هر نوع صدمه به بدن مانند شكستگي ، نقص و ازكارافتادگي عضو اعم از جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم، ديه فوت و هزينه معالجه با رعايت ماده ( ۳۵) اين قانون به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانونب ـ خسارت مالي: زيانهايي كه به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون به اموال شخص ثالث وارد شود.پ ـ حوادث: هرگونه سانحه ناشي از وسايل نقليه موضوع بند (ث) اين ماده و محمولات آنها از قبيل تصادم، تصادف، سقوط، واژگوني، آتش سوزي و يا انفجار يا هر نوع سانحه ناشي از وسايل نقليه بر اثر حوادث غيرمترقبهت ـ شخص ثالث: هر شخصي است كه به سبب حوادث موضوع اين قانون دچار خسارت بدني و يا مالي شود به استثناي راننده مسبب حادثهث ـ وسيله نقليه: وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي شهري و بين شهري و واگن متصل يا غيرمتصل به آن و يدك و كفي (تريلر) متصل به آنهاج ـ صندوق: صندوق تأمين خسارت هاي بدنيچ ـ بيمه مركزي: بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايرانح ـ راهنمايي و رانندگي: پليس راهنمايي و رانندگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران ماده ۲ ـ كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حوادث وسايل نقليه مذكور به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به مقدار مندرج در ماده ( ۸) اين قانون نزد شركت بيمه اي كه مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مركزي داشته باشد، بيمه كنند.تبصره ۱ ـ دارنده از نظر اين قانون اعم از مالك و يا متصرف وسيله نقليه است و هر كدام كه بيمه نامه موضوع اين ماده را تحصيل كند تكليف از ديگري ساقط مي شود.تبصره ۲ ـ مسؤوليت دارنده وسيله نقليه در تحصيل بيمه نامه موضوع اين قانون مانع از مسئوليت شخصي كه حادثه منسوب به فعل يا ترك فعل او است نمي باشد. در هر حال خسارت واردشده از محل بيمه نامه وسيله نقليه مسبب حادثه پرداخت مي گردد.ماده ۳ ـ دارنده وسيله نقليه مكلف است براي پوشش خسارت هاي بدني واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به ميزان ديه مرد مسلمان در ماه غيرحرام، بيمه حوادث اخذ كند؛ مبناي محاسبه ميزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه، معادل ديه فوت يا ديه و يا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدني به مرد مسلمان در ماه غيرحرام و هزينه معالجه آن مي باشد. سازمان پزشكي قانوني مكلف است با درخواست راننده مسبب حادثه يا شركت بيمه مربوط، نوع و درصد صدمه بدني واردشده را تعيين و اعلام كند. آيين نامه اجرائي و حق بيمه مربوط به اين بيمه نامه به پيشنهاد بيمه مركزي پس از تصويب شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.ماده ۴ ـ در صورت وقوع حادثه و ايجاد خسارت بدني يا مالي براي شخص ثالث:الف ـ در صورتي كه وسيله نقليه مسبب حادثه، داراي بيمه نامه موضوع اين قانون باشد، جبران خسارت هاي واردشده در حدود مقررات اين قانون بر عهده بيمه گر است. در صورت نياز به طرح دعوي در خصوص مطالبه خسارت، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه بيمه گر و مسبب حادثه طرح مي كند. اين حكم، نافي مسئوليت هاي كيفري راننده مسبب حادثه نيست.ب ـ در صورتي كه وسيله نقليه، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون يا مشمول يكي از موارد مندرج در ماده ( ۲۱) اين قانون باشد، خسارت هاي بدني وارده توسط صندوق با رعايت ماده ( ۲۵) اين قانون جبران مي شود. در صورت نياز به طرح دعوي در اين خصوص، زيان ديده يا قائم مقام وي دعوي را عليه راننده مسبب حادثه و صندوق طرح مي كند.پ ـ در صورتي كه خودرو، فاقد بيمه نامه موضوع اين قانون بوده و وسيله نقليه با اذن مالك در اختيار راننده مسبب حادثه قرار گرفته باشد، در صورتي كه مالك، شخص حقوقي باشد، به جزاي نقدي معادل بيست درصد( ۲۰%) و در صورتي كه مالك شخص حقيقي باشد به جزاي نقدي معادل ده درصد( ۱۰%) مجموع خسارات بدني واردشده محكوم مي شود. مبلغ مذكور به حساب درآمدهاي اختصاصي صندوق نزد خزانه داري كل كشور واريز مي شود و با پيش بيني در بودجه هاي سالانه، صددرصد( ۱۰۰%) آن به صندوق اختصاص مي يابد.ماده ۵ ـ شركت سهامي بيمه ايران مكلف است طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كند. ساير شركتهاي بيمه متقاضي فعاليت در رشته بيمه شخص ثالث مي توانند پس از اخذ مجوز از بيمه مركزي اقدام به فروش بيمه نامه شخص ثالث كنند. بيمه مركزي موظف است براساس آيين نامه اجرایي كه به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، براي شركتهاي متقاضي، مجوز فعاليت در رشته شخص ثالث صادر كند. در آيين نامه اجرائي موضوع اين ماده مواردي از قبيل حداقل توانگري مالي شركت بيمه، سابقه مناسب پرداخت خسارت، داشتن نيروي انساني و ظرفيت هاي لازم براي صدور بيمه نامه و پرداخت خسارت بايد مد نظر قرار گيرد. شركتهايي كه مجوز فعاليت در اين رشته بيمه اي را از بيمه مركزي دريافت مي كنند، موظفند طبق مقررات اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن، با كليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون قرارداد بيمه منعقد كنند. ادامه فعاليت در رشته شخص ثالث براي شركتهايي كه در زمان تصويب اين قانون در رشته بيمه شخص ثالث فعال هستند، منوط به اخذ مجوز از بيمه مركزي ظرف مدت دوسال از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون مي باشد.ماده ۶ ـ از تاريخ انتقال مالكيت وسيله نقليه، كليه حقوق و تعهدات ناشي از قرارداد بيمه موضوع اين قانون به انتقال گيرنده منتقل مي شود و انتقال گيرنده تا پايان مدت قرارداد بيمه، بيمه گذار محسوب مي شود.تبصره ـ كليه تخفيفاتي كه به واسطه «نداشتن حوادث منجر به خسارت» در قرارداد بيمه موضوع اين قانون اعمال شده باشد، متعلق به انتقال دهنده است. انتقال دهنده مي تواند تخفيفات مذكور را به وسيله نقليه ديگر از همان نوع، كه متعلق به او يا متعلق به همسر، والدين يا اولاد بلاواسطه وي باشد، منتقل كند. آيين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد بيمه مركزي و تأييد شوراي عالي بيمه به تصويب هيأت وزيران مي رسد.ماده ۷ ـ دارندگان وسيله نقليه موتوري زميني كه از خارج وارد ايران مي شوند در صورتي كه خارج از كشور وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث ناشي از آن به موجب بيمه نامه اي كه از طرف بيمه مركزي معتبر شناخته مي شود بيمه نكرده باشند، مكلفند هنگام ورود به مرز ايران وسيله نقليه خود را در قبال خسارت هاي بدني و مالي كه در اثر حوادث نقليه مزبور يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي شود حداقل به ميزان مندرج در ماده( ۸) اين قانون بيمه كنند.همچنين دارندگان وسيله نقليه ايراني كه از كشور خارج مي شوند موظفند هنگام خروج با پرداخت حق بيمه مربوط، وسيله نقليه خود را در مقابل خساراتي كه بر اثر حوادث نقليه مذكور در خارج از كشور به اشخاص ثالث ايراني وارد شود حداقل به ميزان مندرج در ماده ( ۸) اين قانون و نيز بيمه حوادث راننده موضوع ماده ( ۳) اين قانون بيمه كنند. در غير اين صورت از تردد وسايل مزبور توسط مراجع ذي ربط جلوگيري مي شود بخش دوم قانون بیمه شخص ثالث این بخش شامل حقوق و تعهدات بیمه گر و بیمه گزار می باشد که دوازده ماده از قانون بیمه شخص ثالث را به خود اختصاص می دهد. توضیحات بیشتر........ بخش سوم قانون بیمه شخص ثالث این بخش شامل وظایف حقوق و تعهدات صندوق تامین خسارتهای بدنی و همچنین موارد خارج از تعهداتت صندوق را توصیف می نماید این بخش شامل ده ماده است توضیحات بیشتر........ بخش چهارم قانون بیمه شخص ثالث این بخش شامل قاونین و شرایط مربوط به پرداخت خسارت اعم از بیمه گر و صندوق می باشد این بخش شامل ده ماده می باشد توضیحات بیشتر........ بخش پنجم قانون بیمه شخص ثالث این بخش حقوق و تکالیف سایر نهادها و دستگاههای مرتبط مانند نيروي انتظامي، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي (مراكز فوريت هاي پزشكي (اورژانس) و بيمارستان ها)، سازمان پزشكي قانوني و جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران را تبیین می کند این بخش شامل هجده ماده می باشد توضیحات بیشتر........بخش ششم قانون بیمه شخص ثالث این بخش شامل قوانین کیفری و مجازاتهای پیش بینی شده در رابطه با رفتارمتقلبانه بیمه گر یا نمایندگان وی،عدم پرداخت منابع صندوق ، رفتار متقلبانه در صحنه سازی تصادفات و .... را تبیین می کند این بخش شامل پنج ماده استتوضیحات بیشتر........بخش هفتم قانون بیمه شخص ثالثاین بخش شامل بخش نهایی قانون بیمه شخص ثالث است که آیین نامه اجرایی بیمه شخص ثالث و نسخ قوانین قبلی را توصیف می کند این بخش شامل سه ماده است توضیحات بیشتر........ بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث ایران اگر چه در دسته بیمه های اتومبیل قرارمی گیرد ولی در واقع نوعی بیمه مسئولیت به شمارمی رودکه مسئولیت بیمه گزار،راننده ومالک اتومبیل را دربرابراشخاص ثالث تحت پوشش قرار می دهد.منظورازشخص ثالث كليه اشخاصي است كه در اثرحوادث وسائل نقليه موتوري زميني دچار زيانهاي بدنی یا مالي مي‌شوند؛اعم ازاينكه داخل ويا خارج از وسیله نقلیه بيمه شده باشند بغیر از راننده مسبب حادثه بیمه شخص ثالث چیست مطالب مرتبط با قانون بیمه شخص ثالثسوالات متداول بیمه شخص ثالثبیمه شخص ثالث چیست؟تعریف بیمه شخص ثالثقیمت بیمه شخص ثالث نکته خیلی مهم بخاطر داشته باشیدهرکسی که قصد دارد حتی یک لحظه به رانندگی مبادرت ورزد می بایست حداقل یک بار قانون بیمه شخص ثالث را مطالعه نماید.قانون بیمه شخص ثالث روابط بین،بیمه گزار،بیمه گر،صندوق و شخص ثالث را تبیین می کند مطالعه آن یک ضرورت است. دوست عزیزآیا مزایای سفارش و مشاوره آنلاین بیمه شخص ثالث را می دانیدکاهش ترافیککاهش هزینه تحویل فوری و رایگان در محلانتخاب بیمه ایران نمایندگی علوی حق شماست مطالعه قانون بیمه شخص ثالث ضرورت،جالب،الهام بخش تماس با نماینده برتر بیمه شخص ثالث بیمه ایران جهت اطلاع از آخرین اطلاعات و مشاوره قانون بیمه شخص ثالث و قیمت بیمه شخص ثالث انواع خودرو با شماره های ویژه: 02187170 و 02188505454 تماس حاصل فرمایید و یا جهت مشاوره آنلاین اینجا را کلیک و فرم ساده آنرا تکمیل نماید www.bimeonline.com

بیمه شخص ثالث قانون بیمه شخص ثالث بیمه شخص ثالث ایران مفاد قانون بیمه شخص ثالث اصطلاحات قانون بیمه شخص ثالث