مسئولیت

جستجوی کلیدواژه
واژه معنی
مسئولیت

 مسئولیت

 منظور، مسئولیت قانونی است كه در قبال عمل ناخواسته صدمه زدن به دیگر افراد یا خسارت وارد آوردن به اموال آن‌ها برای شخص ایجاد می‌شود

 liability